Zakres usług

 Adw. Stanisław Chodkowski w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii świadczy kompleksowa obsługę prawną, zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym, przy czym w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, oferta kierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują doraźnej lub stałej obsługi prawnej. 

 I. Oferta usług dla osób indywidualnych

1. Prawo karne
Adw. Stanisław Chodkowski, wykorzystując nabyte doświadczenie w pracy w organach ścigania (sekcji zabójstw wydziału kryminalnego i jednostkach prokuratury wojskowej) udziela fachowej pomocy:
a) ofiarom przestępstw i osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych, reprezentując interesy tych osób przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości na etapie postępowania jurysdykcyjnego;

b) wszystkim potrzebującym obrony na każdym stadium procesu karnego, od postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) począwszy, poprzez stadium jurysdykcyjne bezkompromisowej obrony słusznych praw
klientów przed Sądami zarówno powszechnymi jak i wojskowymi, po etap wykonania kary, w zakresie instytucji przewidzianych w Kodeksie karnym wykonawczym, we wszelkich sprawach dotyczących naruszenia przepisów karnych, w tym przepisów karno-skarbowych.

2. Prawo cywilne
Adw. Stanisław Chodkowski służy swoim klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Pomoc ta, w szczególności polega na:
a) udzielaniu porad, konsultacji i wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego na
gruncie prawa obligacyjnego i rzeczowego i płynących z tego stanu dla potrzebujących pomocy uprawnień i obowiązków;
b) sporządzaniu pozwów, wszelkiego rodzaju pism procesowych, projektów umów;
c) doradztwie oraz osobistym udziale w negocjacjach dotyczących zawieranych umów oraz ustalaniu rozstrzygnięć w zakresie zawieranych ugód sadowych i pozasądowych;
d) wytaczaniu – inicjowaniu sporów przed Sądami i reprezentowaniu klientów w tych sporach,

3. Prawo rodzinne i spadkowe
Adw. Stanisław Chodkowski służy swą wiedzą i doświadczeniem osobom poszukującym fachowej pomocy w sprawach na gruncie prawa rodzinnego i spadkowego, takich jak:
a) procesach o rozwód i unieważnienie małżeństwa
b) procesach o separację;
c) procesach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków, a następnie o podział majątku wspólnego;
d) procesach o ustalenie ojcostwa lub zaprzeczenie ojcostwa;
e) procesach o alimenty i udział w zaspokojeniu potrzeb rodziny;
f) w sprawach o przysposobienie;
g) w sprawach wynikających na tle wykonywania władzy rodzicielskiej;
h) sprawach dotyczących postępowań spadkowych – od stwierdzenia nabycia spadku, po jego podział. 

 II. Oferta dla przedsiębiorców

  • Doradztwo dla osób fizycznych w zakresie zakładania i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej;
  • Zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja w KRS;
  • Windykacja należności płynących z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Ściganie nieuczciwych kontrahentów przy pomocy „instrumentów” prawa karnego;
  • Doradztwo na płaszczyźnie polubownego regulowania sporów powstałych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych, udział w zawieranych w tym zakresie ugodach;
  • Wytaczanie i prowadzenie w imieniu przedsiębiorców sporów sądowych, a także zastępstwo procesowe w sprawach wytoczonych przeciwko klientom;
  • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z organami administracji rządowej i lokalnej.